ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอมในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท วิซาร์ดโซลูชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ บริษัทฯ บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และแบรนด์อื่นใดในเครือ โดยการกระทำรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการ ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย บริการหลังการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้แก่ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าสามารถแจ้งยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อที่ โทรศัพท์ 02-301-2951 โดยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

ช่องทางการติดต่อ